ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮೋತ್ಸವ 

Rashtra Kavi KUVEMPU Janmothsava